Algemene Voorwaarden

LAATST GEWIJZIGD: 29 DECEMBER 2021

1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: de voorwaarden in dit document.
 2. School on Track: School on Track, gevestigd te Den Haag onder KvK nr. 73264938.
 3. Diensten: Huiswerkbegeleiding en jongeren coaching
 4. Contractant: iedere natuurlijke persoon met wie School on Track een Overeenkomst sluit met betrekking tot de aangeboden Diensten.
 5. Leerling: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Diensten van School on Track
 6. Vestiging: iedere locatie die door School on Track gebruikt wordt om lessen of andere onderwijsvormen te geven.

2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk product en elke Dienst die School on Track aanbiedt en/of waar School on Track eigendomsrecht op heeft.
 2. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.
 3. Door inschrijving van door School on Track verzorgde Diensten gaan Contractant en Leerling akkoord met de Algemene Voorwaarden. Indien Leerling en Contractant niet dezelfde persoon zijn is de Contractant verantwoordelijk om Leerling op de hoogte te stellen van de Algemene Voorwaarden en staat de Contractant ervoor in dat Leerling de Algemene Voorwaarden naleeft.
 4. School on Track en Contractant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer School on Track de inschrijving van de Leerling schriftelijk aanvaardt, en de definitieve inschrijving van de Leerling schriftelijk heeft bevestigd aan Contractant. Voor deze overeenkomst zijn automatisch alle voorwaarden vermeld in deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

4. Uitvoering van Overeenkomst

 1. School on Track zal naar beste inzicht en deskundigheid de Overeenkomst uitoefenen en naar de best mogelijke resultaten streven.
 2. Docenten, coaches en overige medewerkers die in opdracht van School on Track werkzaamheden verrichten, zullen de begeleiding zo goed mogelijk proberen aan te passen op Leerling, maar School on Track kan geen garantie bieden voor het slagen van de begeleiding, het behalen van betere studieresultaten en/of slagen van toetsingen.
 3. Tenzij Contractant, ouder en/of Leerling hier bezwaar tegen maakt is het School on Track toegestaan de studieresultaten van Leerling zijn/haar onderwijsinstelling voor het betreffende vak op te vragen.

5. Overeenkomst opzeggen

 1. Contractant is verplicht schriftelijk de overeenkomst op te zeggen indien contractant de overeenkomst wil opzeggen dat een programma aangaat met een vaste einddatum. Na de einddatum van een programma zal de overeenkomt automatisch worden ontbonden.
 2. Contractant kan de overeenkomst opzeggen tot vier weken voor de geplande eerste cursusdag. De overeenkomst is ontbonden nadat contractant een ontvangstbevestiging per mail heeft ontvangen.
 3. Aan annulering per email zonder ontvangstbevestiging verstuurd door School on Track kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Programma met vaste duur en vaste einddatum is tussentijds niet opzegbaar.

6. Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens zullen ten alle tijden als vertrouwelijk worden gezien en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van School on Track. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt door School on Track voor onderwijsinhoudelijke communicatie met Contractant, ouder en/of Leerling. Voor de uitvoering van de overeenkomst is School on Track volledig afhankelijk van de verstrekte persoonsgegevens. Indien de persoonsgegevens niet correct zijn en/of er gegevens niet gedeeld worden en de overeenkomst daardoor niet nageleefd kan worden, is School on Track daarvoor niet aansprakelijk.
 2. Contractant, ouder(s) en of Leerling hebben het recht op inzage in de opgeslagen gegevens van Leerling, tenzij Leerling hier bezwaar tegen maakt (zie 6.3).
 3. Indien Leerling dit expliciet wenst, is de door Leerling in vertrouwen aan School on Track (of een van haar medewerkers) ter beschikking gestelde informatie niet toegankelijk voor Contractant, ouder(s) en/of verzorgers van Leerling, tenzij School on Track dit in strijd acht met (i) het belang, (ii) de fysieke integriteit, en/of (iii) de psychologische integriteit van Leerling, klasgenoten van Leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van School on Track.
 4. Het is Leerling verboden op de Vestiging (i) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (ii) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn, en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is School on Track bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door School on Track aangeboden Dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat School on Track gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

7. Tarieven

 1. Tarieven die op SchoolonTrack.nl vermeldt staan op moment van inschrijving zullen worden nageleefd tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Alle prijzen op de site zijn in euro`s, inclusief btw (tenzij anders vermeld op de website) maar exclusief verzendkosten.
 3. Tenzij anders vermeld, zijn materialen voor het volgen van het programma in de tarieven inbegrepen.
 4. De tarieven worden elk schooljaar vastgesteld.

8. Betalingsvoorwaarden

 1. Voor de door School on Track aangeboden Diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. School on Track heeft het recht de betaalwijze op elk moment te veranderen. Indien de betaalwijze wijzigt zal School on Track dit op schriftelijke wijze communiceren met Contractant.
 2. Het School on Track programma kan in een keer worden aangeschaft of in 2 termijnen betaald worden.
 3. Contractant dient voor de start van het programma het gehele factuurbedrag te hebben voldaan, tenzij gekozen is voor betaling in termijnen.
 4. Indien Contractant kiest voor betaling in termijnen dient Contractant het volledige factuurbedrag van de eerste termijn te hebben voldaan voor de start van het programma.
 5. Leerling kan pas starten met het School on Track programma nadat het eerste factuurbedrag (zie punten 8.3 en 8.4) is ontvangen.
 6. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels pinbetaling of bankoverschrijving.
 7. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan School on Track kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9. Niet-tijdige betaling

 1. Indien de Contractant niet tijdig het verschuldigde bedrag heeft betaald zal er een betalingsherinnering worden gestuurd waarna de Contractant nog 14 dagen de tijd heeft het bedrag alsnog te betalen. Indien Contractant niet binnen die termijn het volledige verschuldigde bedrag betaald heeft, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Indien de Contractant niet binnen de gestelde termijn het verschuldigde bedrag heeft betaald, dan is School on Track gerechtigd de Diensten per direct op te schorten in afwachting van de betaling of de Overeenkomst te ontbinden.
 3. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van €15,- bij de tweede herinnering zullen Contractant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien School on Track overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant.

10. De programma’s

 1. Inschrijving voor door School on Track aangeboden programma’s is mogelijk (i) telefonisch, (ii) via SchoolonTrack.nl of (iii) per e-mail.
 2. Voordat Leerling ingedeeld wordt voor een programma zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden op de vestiging van School on Track. Voor dit intakegesprek zullen geen kosten worden gerekend.
 3. Indien intakegesprekken niet kunnen plaatsvinden op de vestiging van School on Track, zullen ze online plaatsvinden.
 4. Het programma wordt gegeven op vaste dagen en tijden. Deze worden vooraf vastgesteld op SchoolonTrack.nl.
 5. De duur van 1 les komt overeen met 2 klokuren.
 6. Het is niet mogelijk restitutie te ontvangen van (delen van) het programma.
 7. Als Leerling te laat arriveert voor een bijeenkomst dan wordt deze tijd op mindering gebracht op de tijd van deze bijeenkomst waardoor de oorspronkelijke eindtijd onveranderd zal blijven.

11. Bijeenkomsten annuleren en/of verplaatsen

 1. Bijeenkomsten kunnen tot 24 uur van tevoren afgezegd te worden.
 2. Een bijeenkomst kan niet op een andere dag of tijdstip ingehaald worden.
 3. Indien Leerling verhinderd is door ziekte en/of plotselinge omstandigheden dan is het de verantwoordelijkheid van Leerling om te zorgen dat School on Track hiervan telefonisch op de hoogte is gesteld. Echter leidt dit niet vanzelfsprekend tot restitutie, tenzij School on Track anders besluit.
 4. Bijeenkomsten die opgeschort worden door verhindering van een docent worden niet in rekening gebracht. Er wordt zo snel mogelijk een vervangende leraar gezocht. Als de bijeenkomsten niet binnen 5 dagen hervat kunnen worden of er geen vervangende docent binnen 5 dagen beschikbaar is, heeft Contractant het recht op restitutie van de resterende uren, indien hij een schriftelijk verzoek indient bij School on Track.
 5. Indien Leerling twee bijeenkomsten na elkaar niet komt opdagen en dit niet op de juiste manier heeft gecommuniceerd (volgens 11.3), dan heeft School on Track het recht de overeenkomst te ontbinden.

12. Feestdagen en vakantie

 1. School on Track is, tenzij anders aangegeven, gesloten op officiële feestdagen en in de door School on Track vastgestelde schoolvakanties.

13. Aansprakelijkheid

 1. Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade geleden door School on Track door toedoen van Leerling en/of Contractant.
 2. School on Track is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Contractant en/of Leerling lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Indien School on Track aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 4. Indien School on Track aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. School on Track is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 6. Contractant en Leerling dienen deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekering). School on Track is kan door Contractant en/of Leerling niet aansprakelijk gesteld worden voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.
 7. School on Track is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies, diefstal of beschadiging opgelopen aan spullen van Contractant en/of Leerling tijdens aanwezigheid op de Vestiging. Wij adviseren leerlingen niet onnodig waardevolle spullen mee te nemen naar de Vestiging.
 8. School on Track is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke ontstaat doordat School on Track onjuiste informatie heeft ontvangen van Contractant en/of Leerling.

14. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van School on Track in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Contractant en/of Leerling niet aan School on Track kan worden toegerekend in een van de wil van School on Track onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Contractant en/of Leerling geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van School on Track kan worden verlangd.
 2. Tot de in 14.1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

15. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten en bevoegdheden die School on Track toekomen op grond van de Auteurswet blijven behouden door School on Track.
 2. Het is voor Leerling noch Contractant toegestaan om de door School on Track verstrekte onderwijsmiddelen en materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, lesmateriaal, oefenopgaven, toetsen, hand-outs, methodieken, modellen, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door School on Track aangeboden Diensten, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van School on Track.

16. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

17. Wijziging algemene voorwaarden

 1. School on Track is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal School on Track zoveel mogelijk vooraf met de Contractant bespreken.
 4. Contractant is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

18. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat School on Track bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke Overeenkomst tussen School on Track en de Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar School on Track is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.